Regulamin

Start / Regulamin

Regulamin serwisu sprzedażowego Lombard-dk

 

Pełne dane sprzedawcy:
LOMBARD-DK Sylwia Deka
26-200 Końskie
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16
NIP: 6581712342
REGON: 260348411

§ 1

Używane definicje

Użyte w regulaminie definicje, wyróżnione w tekście kursywą, mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną,
 3. Konsument – to klient będący wyłącznie osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Przedmiot/y – rzeczy ruchome lub nieruchomości oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem serwisu sprzedażowego,
 5. Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem,
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na skutek złożenia przez Klienta zamówienia,
 7. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, iż zamierza on zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży określonych Przedmiotów,
 8. Serwis sprzedażowy – serwis www.lombard-dk.pl , z siedzibą 26-200 Końskie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku, włącznie z tym dniem.
 2. W regulaminie określone zostały zasady funkcjonowania serwisu sprzedażowego, poprzez sprzedaż przedmiotów, w tym zasady składania przez Klienta zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży, zasady uiszczania przez Klientów ceny za przedmioty i zasady zwrotu ceny Klientowi, procedury zgłaszania przez Klienta reklamacji i rozpatrywania ich przez sprzedawcę jak również zasady odstępowania od umów zawieranych przez Konsumenta, zarządzanie danymi Klienta i inne.
 3. Korzystanie z serwisu sprzedażowego możliwe jest przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient .
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. adres podany w opisie oferowanego przedmiotu,
  2. numer telefonu – 515 905 305
  3. punkt lombardowy Sprzedawcy, w którym znajduje się oferowany przedmiot, tj. Lombard-dk
   26-200 Końskie,
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16

§ 3

Ceny

 1. Wszelkie ceny, wyświetlane w serwisie sprzedażowym są podawane w złotych polskich (zł), zawierają odpowiedni podatek VAT (są cenami brutto) oraz nie zawierają kosztów dostawy do Klienta. Koszt wysyłki zależny jest od rodzaju przesyłki, gabarytów, oraz sposobu dostawy. Klient składając zamówienie musi wyrazić zgodę poprzez akceptację zamówienia.
 2. Klient może złożyć, jeśli taka opcja jest dostępna, ofertę cenową w innej kwocie niż cena oferowana przez Sprzedawcę. Jeśli taka oferta zostanie zaakceptowana, skutkuje to zawarciem umowy sprzedaży według ceny oferowanej przez Klienta.
 3. Jeżeli Klient zdecydował się odebrać przedmiot w punkcie lombardowym Sprzedawcy podanym w opisie przedmiotu, nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych.
 4. Ceny proponowane do sprzedaży oferowanych przedmiotów są cenami zbliżonymi do cen rynkowych. W przypadku ewidentnej pomyłki w cenie sprzedawanego przedmiotu zawarta umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym może być uznana za nieważną.

§ 4

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży są przedmioty oferowane przez Sprzedawców w ramach znajdującej się w serwisie sprzedażowym strony przedmiotu.
 2. Wszelkie cechy przedmiotu podane w opisie oraz załączone zdjęcia stanowią cechy przedmiotu świadczenia i nie mogą być poczytywane za wadę fizyczną rzeczy w rozumieniu § 12 ust. 2.
 3. Wszelkie oferowane przedmioty są rzeczami używanymi, chyba że w opisie wyraźnie zastrzeżono, że jest inaczej.

  Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, na podstawie art. 568 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje ograniczona w przypadku rzeczy używanych do roku od wydania rzeczy Konsumentowi.

§ 5

Procedura składania zamówienia przez klienta

 1. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie na przedmiot, który jest dostępny w zasobach Sprzedawcy, w chwili składania zamówienia, zgodnie z informacją na stronie danego przedmiotu.
 2. Informacje o dostępności danego przedmiotu są aktualizowane od dwóch do trzech razy dziennie. Klient, celem upewnienia się, iż dany przedmiot jest dostępny w zasobach Sprzedawcy, może skierować do Sprzedawcy zapytanie, w sposób wskazany w § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 3. Klient, celem złożenia zamówienia na wybrany przez siebie przedmiot, musi poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i wyrazić zgodę na związanie jego treścią, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz złożyć oświadczenie o prawdziwości tych danych, a także wybrać sposób dostawy, wybrać sposób płatności, a następnie zrealizować zakup.
 4. W celu otrzymania faktury VAT- marży Klient powinien wybrać odpowiednią opcję na etapie składania zamówienia i podać wszelkie niezbędne do wystawienia faktury dane. Do czasu wpływu kwoty sprzedaży zakupionego towaru Sprzedawca ma prawo dowolnego dysponowania przedmiotem co oznacza, że może ten przedmiot sprzedać innemu Kupującemu, który ureguluje cenę sprzedaży.

§ 6

Procedura realizacji umowy sprzedaży przez sprzedawcę

 1. W przypadku wyboru opcji dostawy i kliknięciu przez Klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta prośbę o potwierdzenie danych adresowych umowa sprzedaży jest wykonana przez Sprzedawcę z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi lub Przedmiotów konsumentowi lub upoważnionej przez niego osobie. W przypadku Przedsiębiorcy umowa sprzedaży wykonana zostaje przez Sprzedawcę z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi lub upoważnionej przez niego osobie.
 2. Nadanie przesyłki następuje w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty sumy obejmującej cenę oraz koszty przesyłki na podane w ofercie konto bankowe.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej przedmiotów przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej przedmiotów przechodzi na Przedsiębiorcę z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
 5. W wyjątkowych wypadkach, powodujących wydłużenie realizacji umowy sprzedaży, Sprzedawca zastrzega sobie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, możliwość wykonania umowy sprzedaży w terminie 30 dni od kliknięcia przez klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”. W razie opóźnienia sprzedawcy w wykonaniu umowy sprzedaży i w tym terminie klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania przedmiotu, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§ 7

Sposób dostawy

 1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych przedmiotów na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą przewoźników ( firm kurierskich ) oraz paczkomatów.
 2. Szczegółowe zasady dostarczania przesyłek z przedmiotami za pomocą przewoźnika określa regulamin tego przewoźnika.
 3. Uprzejmie informujemy, iż przed odebraniem przesyłki Klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją jeszcze w obecności przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 53 poz. 272), a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia przesyłki lub przedmiotów w niej zapakowanych może niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu odpowiedniego protokołu szkodowego w formie pisemnej, dokumentującego naruszenia i podpisanego przez przewoźnika.

  Klient ma prawo do bezpłatnego egzemplarza protokołu.

  Sprawdzenie przesyłki może podlegać dodatkowej opłacie według cennika przewoźnika. Niewykonanie przez Konsumenta powyższego uprawnienia może wpłynąć na procedurę reklamacyjną.

§ 8

Odbiór w punkcie lombardowym

 1. Klient może również wybrać bezpłatną opcję odbioru przedmiotu we wskazanym w ofercie punkcie lombardowym dokonującym sprzedaży określonego przedmiotu.
 2. W przypadku wyboru opcji odbioru w punkcie, Klient ma możliwość zapłaty ceny przedmiotu przy odbiorze/ uiszcza cenę przy odbiorze, z pominięciem przelewu bankowego.
 3. Klient zobowiązuje się odebrać przedmiot w terminie 3 dni, w godzinach otwarcia punktu.

§ 9

Sposób płatności

 1. Sposób płatności uzależniony jest od tego którą opcję dostawy klient wybrał.
  1. w przypadku wyboru odbioru przedmiotu we wskazanym w opisie punkcie lombardowym Klient może dokonać płatności przy odbiorze gotówką, kartą lub wcześniejszą wpłatą środków na rachunek bankowy sprzedawcy.
  2. w przypadku wyboru dostawy za pomocą przewoźnika Klient może dokonać płatności przelewem lub poprzez szybkie płatności.
 2. Sprzedawca przyjmuje płatności wyłącznie w złotych polskich (PLN), chyba że indywidualna umowa z Klientem przewiduje co innego.
 3. Za datę płatności przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

§ 10

Rękojmia udzielana przez sprzedawcę konsumentom

 1. Konsument może na zakupiony Przedmiot złożyć reklamację z tytułu rękojmi, według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie Kodeks cywilny.

  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność unormowaną w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli przedmiot kupiony przez Konsumenta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), o której Kupujący nie został poinformowany przy realizacji zamówienia.
 3. Rzecz sprzedana nie ma wady fizycznej między innymi w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy, o ile instrukcja taka została dołączona do rzeczy.

  Sprzedawca nie oferuje usługi montażu i uruchomienia Przedmiotów.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania przesyłki Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania, a o których kupujący nie został poinformowany przy realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi, z zastrzeżeniem § 4 pkt 3. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o ile gwarancja taka została udzielona.
 6. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien w oparciu o przygotowane do tego celu formularze:
  • podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz identyfikację przedmiotu i daty jego sprzedaży, a także datę wejścia w posiadanie danej rzeczy,
  • powiadomić o tym Sprzedawcę, tylko i wyłącznie na adres punktu dokonującego sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, oraz opisać stwierdzoną wadę oraz wskazać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać.
  • umożliwić sprzedawcy zbadanie rzeczy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • dostarczyć reklamowany przedmiot na swój koszt na adres Sprzedawcy,
 7. Sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację i powiadamia Konsumenta o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym, w terminie do 14 dni roboczych.

  Konsument może, skorzystać z formularza reklamacyjnego, lub osobiście złożyć reklamację w punkcie reklamacyjnym.

  PUNKT REKLAMACYJNY:
  Lombard-dk Sylwia Deka
  26-200 Końskie
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16
  tel. 515-905-305

§ 11

Rękojmia udzielana przez sprzedawcę przedsiębiorcom

 1. Sprzedawca udziela Przedsiębiorcom rękojmi na przedmioty według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, ze zmianami wskazanymi poniżej.
 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Przedsiębiorcę z chwilą wydania przesyłki przez Sprzedawcę przewoźnikowi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w tej chwili lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili.
 3. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbadał przedmiotu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż 7 dni od jej zauważenia. W szczególności Przedsiębiorca winien zbadać przedmioty jeszcze w obecności przewoźnika i zawiadomić go niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, sporządzając na tę okoliczność odpowiedni protokół.
 4. Przedsiębiorca, który składa reklamację z tytułu rękojmi powinien: – powiadomić o tym Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej lub pisemnie, opisać stwierdzoną wadę oraz podać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać. – dostarczyć reklamowany przedmiot na swój koszt na adres Sprzedawcy,
 5. Sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację i powiadamia Przedsiębiorcę o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w terminie do 14 dni roboczych.
 6. Nie będą rozpatrywane reklamacje Przedsiębiorcy, który zaniechał wykonania uprawnień.

§ 12

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Konsument zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży przedmiotów za pośrednictwem serwisu sprzedażowego ma prawo odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument ponosi jednak odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotów.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od objęcia przedmiotu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub skutecznego dostarczenia przedmiotu pod adres wskazany przez Konsumenta.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy). Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 5. Konsument skorzysta z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ogólnie dostępnego
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotów Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy przedmiotu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w serwisie sprzedażowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu przed jego upływem. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu, takie jak koszt dostawy przedmiotu do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy , z którego dokonano sprzedaży.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poprzez serwis sprzedażowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę złożoną na podstawie § 3 ust. 2, oferta przestaje wiązać.
 9. Prawo o którym mowa powyżej nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w szczególności w razie zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 13

Gwarancja jakości

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na jakiekolwiek sprzedawane przez siebie przedmioty. Przedmioty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być jednak objęte gwarancją jakości udzieloną przez inny podmiot (gwaranta), w szczególności producenta przedmiotu; informacja o tym jest każdorazowo zawarta w opisie przedmiotu.